ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Θα σας ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail, κ.ά.) προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της mara’s accessories.

Η εταιρείας μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση των δεδομένων και των συναλλαγών των μελών της και τα προστατεύει από ενδεχόμενες υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης. Η μέθοδος ισχύει σε όλα τα στάδια συναλλαγής και αποστολής προσωπικών δεδομένων από και προς το mara’s accessories. Κατά τη διαδικασία πληρωμών σας με πιστωτική κάρτα, τα στοιχεία της, καταχωρούνται απευθείας στα συστήματα της συνεργαζόμενης τράπεζας.

ΟΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρεί και επεξεργάζεται  η  Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Mara’s Accessories» με σεβασμό προς τις ρυθμίσεις του Κανονισμού (GeneralDataProtectionRegulation (GDPR) (EU) 2016/679) και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας, και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους.

  Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ατομική επιχείρηση, Παπαθανασίου Μαριάνθη με την επωνυμία «Mara’s Accessories».

  Σκοπός της επεξεργασίας είναι αποκλειστικά η ενημέρωση του κοινού για τα νέα είδη, τις προσφορές, τη διενέργεια διαγωνισμών και κληρώσεων, καθώς και τις εκδηλώσεις ή άλλες δράσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα της εταιρείας. 

 2. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) με σκοπό την αποστολή ενημερώσεων και μηνυμάτων που αφορούν προωθητικές ενέργειες και, εφόσον επιθυμείτε, το ονοματεπώνυμο για λόγους προσωποποιημένης ενημέρωσης, ο τόπος διαμονής για ενημέρωση σχετικά με εκδηλώσεις αναλόγως με τον τόπο κατοικίας, η ιδιότητά σας για ενημέρωση σχετική με το επαγγελματικό σας αντικείμενο και ενδιαφέρον και το κινητό τηλέφωνο για αποστολή προωθητικών ενεργειών μέσω SMS ή Viber.

  Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο στο πλαίσιο της υποστήριξης των συστημάτων της εκάστοτε πλατφόρμας.(Facebook, Google, Viber).

 3. Η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει και επεξεργάζεται από κοινού τα προσωπικά σας δεδομένα για τους πιο πάνω σκοπούς : α) με τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με δραστηριότητες επεξεργασίας (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών cloud, άλλοι οργανισμοί του ομίλου) , β) με παρόχους υπηρεσιών που εξυπηρετούν ή υποστηρίζουν τις υπηρεσίες της Εταιρείας, γ) με συνδεδεμένες εταιρείες υπό την ιδιότητά τους ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή επεξεργαστές δεδομένων, δ) με εταιρείες του Ομίλου, υφιστάμενες και εκείνες που τυχόν θα προκύψουν από συγχωνεύσεις, διασπάσεις ή εξαγορές, καθώς και ε) στις αρμόδιες αρχές για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους.

  Στους επεξεργαστές δεδομένων που έχουν διοριστεί από την εταιρεία περιλαμβάνονται οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής .

  Μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία πλήρη κατάλογο των επεξεργαστών δεδομένων που έχουν διοριστεί καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών που επεξεργάζονται τα άνω δεδομένα, στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω.

 4. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας μαζί μας στο info@marasaccessories.gr

  Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσετε με τον e-commerce manager του e-shop marasaccessories.gr στο e-mail: info@marasaccessories.gr για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (πρόσβαση, ενημέρωση, διόρθωση, επικαιροποίηση ή και διαγραφή των δεδομένων σας) και τη διατύπωση αιτημάτων.

  Επίσης, εάν το επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να διατυπώσετε κάποιο  αίτημα ή παράπονο.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει την δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας, εφόσον  είναι δικαιοπρακτικά ικανός, έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης. Παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και από εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.